Menu

Podmienky používania

Zákonné oznámenie

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o. (ďalej len „Klosterfrau“) umožňuje prístup, ukladanie a reprodukciu existujúceho obsahu z webových stránok značiek spoločnosti Klosterfrau.

  1. Obsah sa môže používať len na informačné účely, nie na predaj alebo distribúciu na komerčné alebo politické účely.
  2. Obsah sa nesmie žiadnym spôsobom meniť.
  3. Upozornenie na autorské práva musí byť súčasťou každej kópie našej domovskej stránky alebo jej častí.

Ochranná známka

Všetky uvedené práva na ochrannú známku patria výhradne príslušnému zákonnému vlastníkovi.


Internetové vyhlásenie a vylúčenie zodpovednosti

Tieto internetové stránky sú určené na poskytovanie všeobecných informácií o značkách spoločnosti Klosterfrau a jej produktoch. Informácie sú určené iba pre slovenský trh. Nie sú určené na poskytovanie lekárskych alebo iných rád alebo inštrukcií o uvedených liekoch. V prípade konkrétnych otázok o týchto liekoch nás, prosím, kontaktujte priamo alebo sa opýtajte svojho lekára či lekárnika. Snažíme sa vám poskytovať presné a aktuálne informácie. Nepreberáme však žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku za správnosť alebo úplnosť našich informácií. Okrem toho nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania tu uverejnených informácií. Pred použitím našich produktov je potrebné dodržiavať návod na použitie priložený k produktom. Tieto internetové stránky obsahujú aj informácie od tretích strán a odkazy na iné internetové stránky. Tam, kde je to možné, je to náležite označené. Za informácie poskytnuté tretími stranami nenesieme žiadnu zodpovednosť. Všetky grafické prvky a informácie na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom alebo inými právami obchodného vlastníctva, ak ich možno reprodukovať. Vyhradzujeme si právo zmeniť, doplniť alebo odstrániť obsah týchto webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek to budeme považovať za vhodné. Nevyplýva z toho žiadna zodpovednosť.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie na tejto webovej stránke sme zostavili a overili podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Nemôžeme však zaručiť, že uvedené informácie sú aktuálne, správne, úplné a vždy dostupné. Zmluvný vzťah s používateľmi webovej stránky nevzniká. Nezodpovedáme za prípadné škody spôsobené používaním týchto webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené malvérom pri prístupe k údajom alebo ich sťahovaní, inštalácii alebo používaní softvéru.