Menu

Ochrana dát

Ochrana dát

Táto stránka uvádza zvláštne poznámky týkajúce sa spracovania osobných údajov na našich internetových stránkach. Všeobecné poznámky o celkovom spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou môžu byť nájdené tu.

1. Kto je prevádzkovateľom týchto stránok?

Osobné dáta získané počas využívania týchto internetových stránok sú ukladané, spracovávané a používaná spoločnosťou Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG. V nasledujúcom texte skracujeme názov spoločnosti na Klosterfrau. Klosterfrau nesie zodpovednosť právnickej osoby v zmysle Nemeckého zákona na ochranu dát a súčasne nesie zodpovednosť poskytovateľa v zmysle zákona o telemédiích. Naša adresa a ďalšie detaily týkajúce sa Klosterfrau môžu byť nájdené v autorskej tiráži (ANJ). Niektoré z našich webových stránok obsahujú odkazy na stránky prevádzkované ďalšími poskytovateľmi. Za obsah takto sprostredkovaných stránok ani za dodržiavanie ochrany dát počas návštevy týchto stránok nenesieme žiadnu zodpovednosť. Odkazy na stránky iných poskytovateľov sú vždy rozpoznateľné. Pokiaľ máte pochybnosti: všetky stránky prevádzkované spoločnosťou Klosterfrau obsahujú odkaz na našu autorskú tiráž (ANJ).

2. Aký druh osobných údajov ukladáme?

V zásade je možné navštíviť naše webové stránky, bez toho aby ste odhalili svoju identitu. Avšak u niektorých z našich ponúk vyžadujeme niekoľko osobných detailov. To sa týka napríklad zasielanie informačných materiálov, účasti v súťažiach o ceny alebo vypĺňanie osobných dotazníkov. Vo všetkých týchto prípadoch ukladáme iba dáta týkajúce sa priamo vás. Počas vašich návštev našich webových stránok ukladáme IP adresu vášho počítača, pretože je to nevyhnutné na umožnenie spojenie vášho počítača s vami požadovanými stránkami. Spracovávame informácie o vami navštívených stránkach na našom webe účely dopĺňania užívateľské štatistiky; viac sa dozviete pod zarážkou 5a.

3. Cieľ spracovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame zásadne za účelom deklarovaným v čase získania týchto údajov: príkladom môže byť prenos vami žiadaných informácií, spracovanie objednávok alebo účasť v súťažiach o ceny. Ak to nie je explicitne uvedené a ak ste neposkytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za daným účelom, potom nevyužívame osobné údaje s cieľom reklamy, výskumu trhu alebo prieskumu verejnej mienky. Spracovávame údaje týkajúce sa vašich návštev našich webových stránok a vášho sťahovanie našich elektronických noviniek vo forme anonymné štatistiky - a teda bez osobných údajov.

4. Prenos osobných dát

Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme tretím stranám. Avšak pri vašej návšteve našich webových stránok sú skrátený formát vašej aktuálnej IP adresy a údaje týkajúce sa vášho využitia našich stránok odovzdané spoločnosti Google za účelom vytvorenia užívateľskej štatistiky. Viac detailov týkajúcich sa tejto otázky nájdete pod zarážkou 5a.
Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene v súlade s Nemeckým zákonom na ochranu dát sú zmluvne viazaní k napĺňaniu všetkých relevantných opatrení ochrany dát. Európski zmluvní partneri nie sú zákony o ochrane dát vnímaní ako tretia strana.

5. Analýzy využitie

a) používanie našich internetových stránok

Za účelom optimálneho rozloženia našich internetových prezentácií analyzujeme využitie našich internetových stránok návštevníkov. Pre tieto účely užívame aplikácii Google Analytics, internetovú analytickou aplikácii prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., USA. Pri návšteve niektorej z našich internetových stránok je do vášho počítača nainštalovaný a spustený program (Java-Script) zo servera spoločnosti Google. Následne ich do vášho počítača uložené cookie obsahujúci informácie o vašom používaní našich internetových stránok. To zahŕňa názov navštívené internetové stránky, čas a dátum jej navštívenia a špecifický identifikačný kód generovaný vaším prehliadačom. Tieto informácie sú odovzdané spoločnosti Google, ktorá je archivuje v počítačovom systéme, ktorého časti sú aj mimo Európy, predovšetkým potom v USA. Rovnako sú odovzdávané technické detaily o vašom počítači ako je napr. Typ prehliadača, operačný systém a rozlíšenie obrazovky.

Spoločnosť Google tieto informácie spracováva za účelom vyhodnotenia vášho využitie našich internetových prezentácií a ďalej na doplnenie našej štatistiky týkajúce sa používateľského správania všetkých návštevníkov vrátane približného porekadlá ich polohy a na zabezpečenie ďalších služieb spojených s prevádzkovaním internetových stránok a internetu. Počas tohto hodnotenia užívateľského správania zostáva vaša identita skrytá.

Kódy používané spoločnosťou Google na týchto internetových stránkach pracujú v režime "annymizelp ()". To znamená, že spracovanie IP adresy prebieha iba v skrátenej podobe a preto neobsahuje presné údaje o jednotlivé osobe. Vaša plná IP adresa je použitá iba pre prenos programového spojenia a údajov vo vašom prehliadači potrebných na vykonanie analýzy; IP adresa nie je ani ukladaná ani kombinovaná s ďalšími údajmi od spoločnosti Google. Pri vyhodnotení užívateľského správania je používaná vaša IP adresa v čo najkratšej podobe. Z takto skrátené podoby IP adresy nie je možné vzťahovať údaje o užívaní s vašou osobou. To isté platí aj pre analýzy užívateľského správania vykonávané spoločnosťou Google.

Súčasne táto stránka používa správy Google Analytics o demografických charakteristík, ktoré využíva údaje z pridružených reklám spoločnosti Google, a údaje o návštevníkoch stránok od tretích strán napr. Vek, pohlavie a záujmy). Tieto údaje nemôžu byť spätne vztiahnuté ku konkrétnej osobe a môžu byť kedykoľvek deaktivované nastavením obrazovky Display settings.

V prípade, že nesúhlasíte s analýzou užívateľského správania počas vašich návštev našich internetových stránok, môžete si stiahnuť doplnok pre váš prehliadač na tejto stránke spoločnosti Google; aplikácia podporuje všetky bežne dostupné prehliadača. Po jeho stiahnutí nie je spustený program (Java Script) požadovaný na zaznamenávanie užívateľských dát a vaším prehliadačom nie sú ukladané analyzujúcej cookies. - V prípade, že všeobecne odmietate ukladanie prostriedkov cookies adekvátnym nastavením vášho prehliadača, bude tak pravdepodobne deaktivovaná analýza vášho užívateľského správania aplikácií Google Analytics.

b) Využitie našich noviniek

Taktiež za účelom dosiahnutia optimálneho dizajnu využívame štatistické údaje týkajúce sa použitia našich elektronických noviniek. Napríklad zaznamenávame počet odberateľov noviniek, ktorí prílohu otvorili a takisto koľko z nich využilo odkazy na ďalšie webové stránky uvedené v našich novinkách. U týchto účtov zaznamenávame odkazy v každom vydaní noviniek a každému odberateľovi pridelený zvláštny identifikačný znak, hoci neukladáme žiadnym spôsobom údaje o súvislostiach medzi týmito identifikačnými znakmi a emailovými adresami alebo ostatnými dátami identifikujúcimi odberateľa. Štatistické údaje týkajúce sa našich noviniek neobsahujú žiadne odkazy na fyzické osoby a nie sú nami v žiadnom prípade využívané na oslovenie špecifických skupín odberateľov. - Ako popísané, analyzujeme využitie iba v tej miere, že odberateľ súhlasí so zasielaním noviniek vo formáte HTML. Novinky zasielame v čistom textovom formáte, bez toho aby sme následne podnikali ďalšie analýzy.

6. Cookies

Cookies sú neobjemné súbory ukladané do vášho počítača počas pripájania na naše webové stránky. V prípade, že sa pripojíte na ďalšie stránky na našej webovej stránke kedykoľvek neskôr, bude nám obsah týchto cookies odovzdaný.

a) HTTP cookies

Táto cookies sa ukladajú v súbore do vášho webového prehliadača. Niektoré z týchto cookies obsahujú informácie o vašej poslednej návšteve akejkoľvek z našich webových stránok a súčasne arteficiálne vytvorený identifikačný kód, ktorý umožňuje približný odhad počtu nových a opakovaných návštevníkov stránok. Tieto informácie odovzdávame spoločnosti Google za účelom štatistických analýz. Viac detailov o týchto cookies a o možnostiach, ako zabrániť ich ukladanie, nájdete pod zarážkou 5a. Príležitostne využívame cookies pre prieskum mienky návštevníkov našich webových stránok k rozpoznaniu viacpočetné účasti v prieskume. Súčasne to však znamená, že nevyžadujeme od vás ďalšie údaje v ďalších formulároch, ak ste tieto dáta už skôr vyplnili inde.

Klosterfrau nekombinuje dáta ukladané v cookies s ostatnými dátami v akejkoľvek podobe, ktorá by nám umožňovala odhaliť vašu identitu.

Aby ste zabránili ukladanie http-cookies, máte možnosť zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača. Aj potom budete mať naďalej možnosť používať naše webové stránky. Ukladaná cookies je možné vymazať jednorázovo. Detaily tohto postupu nájdete v súbore pomocníka vášho prehliadača.

b) flash cookies

Táto cookies, tiež nazývaná lokálne zdieľané objekty (local shared objects) sa neukladajú do vášho internetového prehliadača, ale skôr vo forme súboru do vášho prehrávača. Ak vôbec využívame tento typ cookies, potom obsahujú iba stránky, ktoré ste naposledy navštívili. Nevyhodnocuje obsah. Táto cookies sa ukladajú do vášho počítača len za účelom urýchlenia načítanie stránok pri ich ďalšej návšteve.

7. E-pohľadnice a odporúčania článkov

Ak chcete niekomu poslať našu elektronickú pohľadnicu, ukladáme emailovú adresu a meno, ktoré uvediete v kolónke odosielateľa a príjemcu, ako aj zadaný text správy. Na adresu príjemcu zasielame email, ktorým overujeme čas a dátum odoslania a jednoznačnú webovú adresu (URL), na ktorej môže byť vami venovaná elektronická pohľadnice vyvolaná pri pripojení na World Wide Web. Email obsahuje vami zadané meno odosielateľa a emailovú adresu odosielateľa. Všetky údaje získané nami pri užívaní služby elektronických pohľadníc (ako údaje o adresách tak zasielané správy) natierame počas 24 hodín potom, čo bola elektronická pohľadnice otvorená, alebo najneskôr za 10 dní po odoslaní elektronické pohľadnice. Počas obdobia skladovania ste chránení pred neoprávneným prístupom.

Ak niekomu ďalšiemu odporúčate článok z našich webových stránok, prebieha celý proces veľmi podobne ako s elektronickými pohľadnicami. Jediným rozdielom je, že vami vloženú správu zasielame priamo emailom, ktorý obsahuje odkaz na vami doporučované webové stránky.

V prípade odosielania elektronických pohľadníc či odkazov na naše články nekontrolujeme ani správnosť emailových adries ani súhlas zadaný daným odosielateľom či príjemcom. Za zabezpečenie možnosti odoslania vami zadaného obsahu na vami udanej adresy je zodpovedný iba odosielateľ. Odporúčania našich článkov, elektronických pohľadníc a pridružených emailových správ prebieha nekódovane.

8. Čo môžete urobiť pre obmedzenie spracovanie vašich údajov?

Vami pôvodne udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Kedykoľvek môžete zrušiť odber elektronických noviniek spoločnosti Klosterfrau pri aktivácii odkazu obsiahnutého v každom ich vydaní. Taktiež môžete všeobecne zabrániť použitie vašich údajov za účelom reklamy. V tom prípade len pošlite správu na našu kontaktnú adresu uvedenú nižšie. Ak chcete ukončiť štatistické spracovanie vašich návštev našich stránok, potom prosím čítajte ďalej pod bodom 5a.

9. Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú ukladané v bezpečnom operačnom rozhraní spoločnosti Klosterfrau, kde sú prístupné iba oprávneným odborom. Vami oznámená dáta v online-aplikácii sa odovzdávajú v zakódovanej podobe; avšak údaje zasielané medzi vaším počítačom a našim internetovým serverom sú spravidla nekódované.

10. Informácie a opravy

Na vyžiadanie vám kedykoľvek poskytneme informácie o tom, či sme o vašej osobe uložili nejaké údaje a ak áno, potom aj ich obsah. Samozrejme opravíme akékoľvek chybné údaje. Ak žiadate tieto informácie či opravy, potom sa prosím obráťte na náš odbor ochrany dát. Adresu nájdete pod zarážkou "Kontakt".

11. Revízia tejto deklarácie o ochrane dát

Môže nastať situácia vyžadujúca revízii nášho nastavenie bezpečnosti a ochrany dát (napr. V dôsledku technického pokroku). V týchto prípadoch bude takisto revidovaná táto deklarácia o ochrane dát. V súčasnosti je platná táto verzia deklarácie.

12. Kontakt

Pokiaľ chcete odvolať vami udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo ak si prajete ukončenie spracovania vašich údajov na účely reklamy či výskumu trhu, potom prosím pošlite emailovú správu alebo poštovou správu na nasledujúcu adresu:

Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG
Internet Coordination Department
50606 Kolín
Nemecko
E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany dát spoločnosťou Klosterfrau, potom sa prosím obráťte na:
Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG
Data Protection Office
50606 Kolín
Nemecko

E-Mail:datenschutz@klosterfrau.de

Posledná aktualizácia: 02.05.2017